Välkomna till Stöckestallet

2021 tar vi nya tag hela världen

Klodronsyra är en geminal bisfosfonat som hämmar benresorption genom att binda till hydroxiapatitkristaller (hämmar deras bildning och upplösning) och genom direkta cellulära effekter på osteoklaster (inhibering av osteoklasternas cellfunktion). Den har en hög affinitet till kalciumfosfat i fast form och ackumuleras därför i ben, där den hämmar bildning, samling och upplösning av kalciumfosfatkristaller. Bunden till benmatris, tränger sig klodronsyra in i resorberande osteoklaster, förändrar deras morfologi och minskar antalet aktiva osteoklaster, oavsett orsaken till osteoklastaktiviteten. Klodronsyra ökar benmassan genom att hämma benresorption och hämmar benomsättningen.

Den farmakokinetiska profilen efter en enda intramuskulär administrering av 765 mg klodronsyra hos hästar med diagnosen strålbenssyndrom kännetecknas av snabb absorption av klodronsyra och en längre terminal elimineringsfas. Plasmans halveringstid är ungefär 11,8 ± 12,5 timmar (medelvärde ± standardavvikelse), Cmax är 7,5 ± 1,7 µg/mL och tiden till maximal koncentration (Tmax) är ungefär 0,6 timmar.

28. feb, 2021